ഭാഷയുടെ അതിര്‍ത്തി കള്‍ - ശാസ്ത്ര തര്‍ജമയും അപ്പുറവും : Ravichandran.C

00:0000:00

ഭാഷയുടെ അതിര്‍ത്തി കള്‍ - ശാസ്ത്ര തര്‍ജമയും അപ്പുറവും : Ravichandran.C 

Speech by Ravichandran.C on the topic 'Boundaries of Language: Translating Science and Beyond' @National Seminar, Conducted by Department of Malayalam, Govt College, Thrippunithura on 21/12/2016

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more