പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങള്‍ പ്രകാശത്തിന്‍റെ കോഡ് ഭാഷയില്‍ - Vaishakan Thampi

00:0000:00

പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങള്‍ പ്രകാശത്തിന്‍റെ കോഡ് ഭാഷയില്‍ - Vaishakan Thampi 

Speech by Vaishakan Thampi on the topic ''Spectrum of Light'' at Saraswathy Hall, Public Library, Kollam. Programme Organised by esSENSE Kollam Chapter on 01/01/2017 named Libero-17.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more