കുത്തിവെപ്പും കുത്തിതിരിപ്പും - Dr Jinesh P.S.

January 28, 2018
00:0000:00

കുത്തിവെപ്പും കുത്തിതിരിപ്പും
Talk by Dr.Jinesh P.S. at Manjeri Urban Co-operative Bank Auditorium, Manjeri, Malappuram on 10/12/2017. Program Organized by esSENSE Malappuram unit

 

Facebook Comments: