ദിശാ ബോധം നശിച്ച നമ്മുടെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം

February 22, 2017
00:0000:00

ദിശാ ബോധം നശിച്ച നമ്മുടെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം
By Dr.Robin Mathew

എന്ത് കൊണ്ടാണ്‌ ഒരാൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്

February 22, 2017
00:0000:00

എന്ത് കൊണ്ടാണ്‌ ഒരാൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്  
By Dr.Robin Mathew

ശാസ്ത്രബോധവും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം? By Dr.Robin Mathew

February 17, 2017
00:0000:00

ശാസ്ത്രബോധവും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം?
By Dr.Robin Mathew

പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങള്‍ പ്രകാശത്തിന്‍റെ കോഡ് ഭാഷയില്‍ - Vaishakan Thampi

February 16, 2017
00:0000:00

പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങള്‍ പ്രകാശത്തിന്‍റെ കോഡ് ഭാഷയില്‍ - Vaishakan Thampi 

Speech by Vaishakan Thampi on the topic ''Spectrum of Light'' at Saraswathy Hall, Public Library, Kollam. Programme Organised by esSENSE Kollam Chapter on 01/01/2017 named Libero-17.

LGBT ഓരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് - Anupama Radhakrishnan

February 15, 2017
00:0000:00

LGBT ഓരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് - Anupama Radhakrishnan .

Speech by Anupama Radhakrishnan on the topic ''LGBT-From the Marginalized to the Main Stream'' at Saraswathy Hall, Public Library, Kollam. Programme Organised by esSENSE Kollam Chapter on 01/01/2017 named Libero-17.

 

കലിഗുള (Caligula) - Ravichandran C

February 12, 2017
00:0000:00

കലിഗുള (Caligula) - Ravichandran C 

This presentation by noted author and freethinker Ravichandran C was the concluding programme at the Swothanthralokam'16 held at Payyannur, Kannur on Dec 24, 25.

Ravichandran here conducts an interesting survey in to the legality and morality of crime and punishment and their related implications with regards to the variable like free will, determinism and rebirth etc. Ample grain for the thought mill.

ക്യാന്‍സര്‍ സത്യവും മിഥ്യയും - Dr.Augustus Morris

February 11, 2017
00:0000:00

ക്യാന്‍സര്‍ സത്യവും മിഥ്യയും - Dr.Augustus Morris 

Speech by Dr.Augustus Morris on the topic 'Cancer- The Myth and Reality' at Saraswathy Hall, Public Library, Kollam. Programme Organised by esSENSE Kollam Chapter on 01/01/2017  named Libero-17.

Is Astrology Exploitation (Debate) Ravichandran.C Vs N.K Namboothiri

February 10, 2017
00:0000:00

Is Astrology Exploitation (Debate) Ravichandran.C Vs N.K Namboothiri. 

 

This debate on the validity of Astrology was conducted by esSENSE, Kollam at 10 am on 1.1.2017 at Public Library Hall, Kollam. Ravichandran C, a noted Malayalam author and freethinker in Kerala argued that Astrology is sheer exploitation and waste of time based on pure religious imagination and pseudo-scientific claims. He calls it a crime punishable by law in India, though the law is not implemented properly. There is a marked difference between astronomy and astrology. Astrologist borrowed the script provided by sky readers of the past to predict the future of human beings. Ravichandran says that such predictions can be done by use any thing. Palm, numbers, letters, betel leaf or even butts of people instead of zodiac signs! N.K Namboothiri, being himself an astrologer, claims that astrology is a divine science based on the revelations of old saints which is quite difficult to explain in limited time period of a debate. He also argues that astrology is true and scientific but very difficult to explain to the laymen. The debate was moderated by Mr Abhilash Sreedharan