ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ നിരാകരണം (The Negation of Science) Reloaded - Ravichandran .C

August 14, 2017
00:0000:00

ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ നിരാകരണം (The Negation of Science) Reloaded - Ravichandran .C

This is the audio version of a presentation made by the noted Malayalam authour Ravichandran C at Grameena Vayanashala hall Kanayannur Chottanikkara, Ernakulam, Kerala on 04/06/2017.

This is the reloaded version of the previous presentation with the same title by him at Bangalore on 19.3.17. Through this presentation Ravichandran C attempts to explain how Kerala society negated the positive values and functional criteria science stands for and embraced illusory equations of pseudo science, quackery, religious fanaticism. Science is the best way to do any thing in this world, whether it is art, sex or war. It is not a thing that produced in laboratories. It is a way of thinking and processing data based on evidence and logic. Scientific temper and scientific knowledge are two different thing. Any one can improve scientific knowledge by collecting more facts and figures. One needs not be a scientist to be scientific and being a scientist does not guarantees that one is scientific, says Ravichandran.

കൗടില്യൻ | Rise of the Sapiens - Aparna

August 14, 2017
00:0000:00

The presentation was organised by Disha-Doordarshan Staff club on 05.07.2017 at their studio at Thrissur. Aparna gives an overview of the history of humankind in general, and Sapiens in particular. The storyteller takes the audience through different stages of human behavioural changes, from cognitive revolution to scientific revolution. She draws parallels between human history and the life of Kautilya, thereby reflecting on the interesting tale of human survival.

The talk is heavily inspired by

a.Sapiens by Yuval Noah Harari
b.Guns, germs and steel by Jared Diamond
c.Smithsonian National Museum of Natural History

വാനംനോക്കികളുടെ സന്തതികള്‍ | The Children of Sky-gazers - Vaisakhan Thampi

August 13, 2017
00:0000:00

വാനംനോക്കികളുടെ സന്തതികള്‍ | The Children of Sky-gazers - Vaisakhan Thampi

Audio of a Presentation by Vaisakhan Thampi on the topic 'The Children of Sky-gazers  at Doordarshan studio, Thrissur

മേരിയുടെ കേക്ക് - Ravichandran C

August 13, 2017
00:0000:00

Talk on organic farming by noted Malayalam authour Ravichandran C (https://en.wikipedia.org/wiki/C._Ravichandran) at Sahithya Academy Hall, Thrissur, Kerala, India on 3.5.17.

Ravichandran says that many of the foundation principles of various practices of organic farming prevalent in Kerala are unscientific and retrogressive. The policy efforts to go for full scale organic farming by the state government would put the already declining agriculture of Kerala on further back foot, he argues.

The event was conducted by esSENSE, Thrissur.

അനാദിയായ ബാലചന്ദ്രമേനോന്‍ - Ravichandran C

July 27, 2017
00:0000:00

This is the audio version of a presentation done by noted authour Ravichandran C at Public Library Hall, Kollam on 28/05/2017. Here, the speaker evaluates the merits of various theological arguments in favour of  the existence of the so called super natural entities like god, cosmic power...etc in a hilarious manner. The event was by conducted by esSENSE, Kollam.

ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും തീവ്രവാദവും - M.N Karassery

July 26, 2017
00:0000:00

ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും തീവ്രവാദവും - M.N Karassery . M.N Karassery talks about the relation between terrorism and Jamaath Islami

 

ആദാമിന്‍റെ പൊക്കിള്‍ (The Navel of Adam) - Ravichandran.C

July 25, 2017
00:0000:00

This is the audio version of a presentation done by noted author Ravichandran C at Brothers Auditorium, Alleppey, Kerala on 10th June 2017 at 10 am on the evolution of human beings. This event was conducted by the District Committee of Kerala Sasthra Sahithya Parishath.

Here, Ravichandran, who translated the Greatest Show on Earth by Richard Dawkins into Malayalam (Bhoomiyile Ettavum Mahathaya Drishya Vismayam/DC, Books, Kottayam, 2012) examines the claims of biblical creationism in the backdrop of the theory of Evolution by means of Natural selection.

സ്ത്രീകളും വിശ്വാസവും - Manuja Mythri

July 24, 2017
00:0000:00

സ്ത്രീകളും വിശ്വാസവും - Manuja Mythri 

സ്ത്രീകളും വിശ്വാസവും - Women and Faith -Talk by Manuja Mythri at Public Library Hall, Kollam on 28/05/2017. Program Organized by esSENSE Kollam Chapter

ജീവിത വിജയത്തിന്റെ കൃത്രിമ താക്കോൽ

July 23, 2017
00:0000:00

ജീവിത വിജയത്തിന്റെ കൃത്രിമ താക്കോൽ - ഡോ.റോബിൻ ആചാര്യ

Relevance of secularism in Indian Society - Ravichandran C At Perth, Australia

July 10, 2017
00:0000:00

"Relevance of secularism in Indian Society" (ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തില്‍ മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രസക്തി - രവിചന്ദ്രന്‍ സി) - a talk by the Indian author, freethinker Ravichandran C(https://en.wikipedia.org/wiki/C._Ravichandran). This talk was organized by Navodaya, Perth, as one of the 8 talks done by the writer across Australia, in a first of it's kind visit, coordinated by seSENSE, Melbourne, Australia during April -May, 2017. We deeply regret that we are not able to upload the Q & A session of this programme due to some technical glitches.

(https://www.facebook.com/groups/essensemelbourne/)

Check out esSENSE websites
www.esSENSE.club
www.esSENSE.org.au

Apply for esSENSE Club Membership